Ліцензія на електромонтажні роботи.

Ну що, мій дорогий і вельмишановний електрик. Не знаєш як отримати ліцензію на електромонтажні роботи? Тоді я тобі постараюсь в цьому / gt; Нововведення з ліцензування на електромонтажні роботи

ЗА К О Н У К Р А Ї Н И про ліцензування певних видів господарської діяльності.

Цей Закон визначає види господарської діяльності, підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, устанавліваетгосударственний контроль у сфері ліцензування, ответственностьсуб`ектов господарювання та органів ліцензування за нарушеніезаконодательства в сфері ліцензування.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом

ліцензування права на провадження певного виду господарської

діяльності;

виробництво (виготовлення) - діяльність, пов`язана з випуском

Відео: Електромонтажні роботи в таунхаусі (Маленька Шотландія)

продукції, включаючи всі стадії технологічного процесу, а також

реалізацію продукції власного виробництва;

господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі

підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, пов`язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;

ліцензіат - суб`єкт господарювання, який отримав ліцензію наздійснення певного виду господарської діяльності, подлежащейліцензірованію;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує праволіцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарськоїдіяльності протягом певного терміну в разі його установленіяКабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов-{Абзац шостий частини першої статті 1 із змінами, внесенниміЗаконом N 1759-VI (1759-17 ) від 15.12.2009}

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законовісчерпивающій перелік організаційних, кваліфікаційних та другіхспеціальних вимог, обов`язкових для виконання при осуществленіівідов господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ іліцензіонних реєстрів, контроль за дотриманням ліцензіатаміліцензіонних умов, видача розпоряджень про усунення нарушенійліцензіонних умов, а також розпоряджень про усунення нарушенійзаконодательства в сфері ліцензування;

місце провадження фізичною особою - підприємцем господарськоїдіяльності, що підлягає ліцензуванню, - територія, приміщення, відповідають вимогам ліцензійних умов та належать фізичній особі підприємцю на праві власності та / або пользованія- {Стаття 1дополнен новим абзацом згідно із Законом N 3994-VI (3994-17) від 03.11.2011}

орган ліцензування - орган виконавчої влади, определеннийКабінетом Міністрів України, уповноважений законом государственнийколлегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган советовдля ліцензування певних видів господарської діяльності-{Абзацчасті першої статті 1 в редакції Закону N 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011}

плата за ліцензію - разовий платіж, який вноситься суб`ектомхозяйствованія за отримання ліцензії;

повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку действіяліцензіі повторного порушення певних ліцензійних умов послепрімененія санкцій за аналогічне порушення;

припис про усунення порушень ліцензійних умов -рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатомв встановлені строки порушень ліцензійних умов-{Абзацчасті першої статті 1 із змінами, внесеними згідно з ЗаконуN одна тисяча п`ятсот сімдесят один-VI (1571-17) від 25.06.2009}

припис про усунення порушень законодавства у сфереліцензірованіе - рішення спеціально уповноваженого органу з вопросамліцензірованія про необхідність усунення органом ліцензування у встановленні строки порушень законодавства у сфері ліцензірованія- {Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесенниміЗаконом N 1571-VI (1571-17) від 25.06.2009 }

суб`єкт господарювання - зареєстрована в установленномзаконодательством порядку юридична особа незалежно від егоорганізаціонно-правової форми та форми власності, осуществляющеехозяйственную діяльність, крім органів державної влади та органівмісцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, атакож інвестор, в тому числі іноземний, що є стороною угоди оразделе продукції відповідно до Закону України "Про угоди оразделе продукції "(1039-14), його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, виконує роботи, предусмотренниесоглашеніем про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором- {Визначення терміна "суб`єкт господарювання" статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2562-VI (2562-17) від 23.09.2010}

торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорамкуплі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовимдоговорам, які передбачають передачу прав власності на товари.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх суб`ектовхозяйствованія.

Види господарської діяльності, не передбачені у статті 9етого Закону, не підлягають ліцензуванню. {Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2209-III (2209-14) від 11.01.2001, N 2664-III (2664-14) від 12.07.2001, N 2984-III (2984-14) від 17.01.2002, N 1280-IV (1280-15) от18.11.2003, N 2800-IV (2800-15) від 06.09.2005, N 3317-IV ( 3317-15) від 12.01.2006, N 530-V (530-16) від 22.12.2006, N 1026-V (1026-16) від 16.05.2007, N 2289-VI (2289-17) от01.06.2010, N 2467-VI (2467-17) від 08.07.2010, N 2562-VI (2562-17) від 23.09.2010- в редакції Закону N 2608-VI (2608-17) від 19.10.2010}


Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування

Основними принципами державної політики у сфері ліцензірованіяявляются:

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб`ектовхозяйствованія;

захист прав, законних інтересів, життя та здоров`я громадян, захист навколишнього середовища і забезпечення безопасностігосударства;

встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарськоїдіяльності на території України і визначення його особенностейдля окремих видів господарської діяльності, які обусловлениспеціфікой їх виробництва, в законах, що регулюють відносини в відповідність сфері, крім випадків, передбачених частиною первойстатьі 9 цього закону-{Абзац четвертий частини першої статті 3 вредакціі Закону N 1571-VI (1571-17) від 25.06.2009- зі змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI (2608-17) від 19.10.2010}

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

введення ліцензування окремого виду господарськоїдіяльності в разі недостатності інших засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених соответствующімзаконом. {Частину першу статті 3 доповнено абзацом шестимЗаконом N 1571-VI (1571-17) від 25.06.2009}

Ліцензування не може використовуватися для ограніченіяконкуренціі в здійсненні господарської діяльності.

Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який даетправо на зайняття певним видом господарської діяльності, відповідно до законодавства підлягає обмеженню.

Стаття 4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

Верховна Рада України визначає основні напрями державноїполітики в сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.

Реалізацію державної політики у сфері ліцензування осуществляетКабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з вопросамліцензірованія, а також органи виконавчої влади, визначені КабінетомМіністров України (1698-2000-п), уповноважені законом государственниеколлегіальние органи, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарськоїдіяльності .

{Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно з ЗаконуN 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011}

Розробку та реалізацію державної політики ліцензірованіятелерадіовещанія здійснює Національна рада України з вопросамтелевіденія і радіомовлення. {Статтю 4 доповнено частиною третьейЗаконом N 3317-IV (3317-15) від 12.01.2006}

Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

розробляє основні напрями розвитку ліцензування;

розробляє проекти нормативно-правових актів з вопросамліцензірованіе;

погоджує проекти нормативно-правових актів з вопросамліцензірованія, які розробляються і приймаються органами виконавчоївлади;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів зпитань ліцензування;

здійснює нагляд за дотриманням органами ліцензірованіязаконодательства в сфері ліцензування та дає роз`яснення щодо егопрімененія- {Абзац шостий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1571-VI (1571-17) від 25.06.2009}

здійснює методичне керівництво, інформаційне обеспеченіедеятельності органів ліцензування;

визначає форми документів у сфері ліцензування та правила іхоформленіе;

погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні условіяосуществленіе певного виду господарської діяльності та порядокконтроля за їх дотриманням, крім випадків, передбачених настоящімзаконом- {Абзац дев`ятий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2340-IV (2340-15) від 13.01.2005, N 1571-VI (1571-17) від 25.06.2009}

формує експертно-апеляційна рада;

організовує підготовку, перепідготовку та повишеніекваліфікаціі фахівців з ліцензування;

веде Єдиний ліцензійний реєстр;

організовує замовлення, постачання, облік і отчетностьрасходованія бланків ліцензій;

видає розпорядження про усунення порушень законодавства усфері ліцензування. {Абзац чотирнадцятий частини першої статті 5 с змінами, внесеними згідно із Законом N 1571-VI (1571-17) от25.06.2009}

{Абзац п`ятнадцятий частини першої статті 5 ісключенооснованіі Закону N 1571-VI (1571-17) від 25.06.2009}

Для забезпечення підготовки, перепідготовки та повишеніякваліфікаціі фахівців з ліцензування спеціально уполномоченнийорган з питань ліцензування здійснює розробку учебнихпрограмм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядокподготовкі та атестації фахівців з ліцензування.

Для здійснення своїх повноважень спеціально уполномоченнийорган з питань ліцензування має свої територіальні органи, діють на підставі положень, які затверджуються спеціальноуполномоченним органом з питань ліцензування.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з вопросамліцензірованія, прийняті в межах його компетенції, є обязательнимік виконання органами виконавчої влади та органами місцевогосамоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а такжефізіческімі особами - підприємцями.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з вопросамліцензірованія можуть бути оскаржені до суду.

Стаття 6. Орган ліцензування
Орган ліцензування:

забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;

затверджує ліцензійні умови провадження певного відахозяйственной діяльності та порядок контролю за їх дотриманням посогласованію із спеціально уповноваженим органом з вопросамліцензірованія, крім випадків, передбачених цим Законом- {Абзацтретій частини першої статті 6 із змінами, внесенниміЗаконом N 2340-IV (2340-15) від 13.01. 2005- в редакції ЗаконаN тисячу п`ятсот сімдесят одна-VI (1571-17) від 25.06.2009}

видає і переоформляє ліцензії, видає дублікати ліцензій напевний вид господарської діяльності, приймає рішення про прізнанііліцензій недійсними;

здійснює в межах своєї компетенції контроль за соблюденіемліцензіатамі ліцензійних умов;

видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;

формує та веде ліцензійний реєстр.

Орган ліцензування, яким є центральний орган виконавчоївлади або державний колегіальний орган, який здійснює передбачені

цією статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурнимтерріторіальним підрозділам.

{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно з ЗаконуN 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011}

Повноваження органу ліцензування не можуть бути делегірованидругім особам, в тому числі створеним органом ліцензування, кромеслучая, передбаченого цим Законом. У разі якщо Кабінет МіністровУкраіна визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономній Республіці Крим, відповідні повноваження за рішенням Радиміністрів Автономної Республіки Крим можуть передаватьсясоответствующім міністерствам і республіканським комітетам Автономній Республіці Крим.

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно з ЗаконуN 1571-VI (1571-17) від 25.06.2009}

Орган ліцензування не може доручати іншим особам определятьспособность суб`єктів господарювання виконувати ліцензійні условіясогласно поданими документами.

Фінансування органу ліцензування здійснюється за счетсредств Державного бюджету України або місцевого бюджету.

Стаття 7. Експертно-апеляційна рада

Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, созданнимпрі спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується КонстітуціейУкраіна (254к / 96-ВР), законами України, актами ПрезідентаУкраіна і Кабінету Міністрів України.

Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертнихвиводов і є обов`язковими для розгляду спеціально уполномоченниморганом з питань ліцензування.

До компетенції експертно-апеляційної ради належать:

експертиза проектів нормативно-правових актів органіввиконавчої влади з питань ліцензування;

розробка рекомендацій з основних проблем державноїполітики в сфері ліцензування;

надання попередніх висновків щодо пропозицій органіввиконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об`едіненійграждан і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензірованіяопределенних видів господарської діяльності або його скасування;

розгляд заяв, претензій та скарг суб`єктів господарювання нарешенія органів ліцензування про порушення цими органамізаконодательства в сфері ліцензування;

аналіз і розробка рекомендацій по совершенствованіюліцензірованія.

Склад експертно-апеляційної ради формується з государственнихслужащіх, вчених, інших фахівців та представників общественнихорганізацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її составутверждается Кабінетом Міністрів України.

Експертно-апеляційна рада очолює голова спеціальноуполномоченного органу з питань ліцензування.

До складу експертно-апеляційної ради залучаються незавісімиеексперти і представники громадських організацій у кількості неменше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.

Організаційне, інформаційне та матеріально-техніческоеобеспеченіе діяльності експертно-апеляційної ради осуществляетспеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультаційі експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців наобщественних засадах.

Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення (Апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою теченіедвадцаті робочих днів з дня їх реєстрації в спеціальноуполномоченном органі з питань ліцензування.

Рішення експертно-апеляційної ради приймається большінствомголосов від загального числа членів експертно-апеляційної ради.

За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правовихактів, пропозицій і звернень (апеляцій) приймається решеніеекспертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, підписується головою і секретарем експертно-апеляційної ради.

Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (Апеляцій) є підставою для видання спеціально уполномоченниморганом з питань ліцензування розпорядження про усунення нарушенійзаконодательства в сфері ліцензування, допущених органомліцензірованія.

Стаття 8. Ліцензійні умови

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення которогоустанавлівают кваліфікаційні, організаційні, технологічні та другіетребованія для здійснення певного виду господарської діяльності.

Суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний відхозяйственной діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно сустановленних для цього виду діяльності ліцензійних умов.

У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, дляздійснення яких необхідні спеціальні знання, включаютсякваліфікаціонние вимоги до працівників суб`єктів господарювання-юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - підприємців.

У разі якщо для здійснення певних видів господарськоїдіяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі требованіяпо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.

У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб`ектухозяйствованія про необхідність повідомлення органаліцензірованія про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений цим Закономсрок.

{Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 1759-VI (1759-17) від 15.12.2009}

{Частина статті 8 виключено на підставі Закону N 1571-VI (1571-17) від 25.06.2009}

{Частина сьома статті 8 виключено на підставі ЗаконаN 2608-VI (2608-17) від 19.10.2010}

У разі якщо суб`єкт господарювання здійснює відхозяйственной діяльності, зазначений у частині третій статті 9етого Закону, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні условіяраспространяются на підприємства виключно в частині, встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

{Частина восьма статті 8 в редакції Закону N 2608-VI (2608-17) від 19.10.2010}

У разі якщо органом ліцензування визначено одновременноцентральний орган виконавчої влади і Рада міністрів Автономній Республіці Крим або місцеві органи виконавчої влади, ліцензіонниеусловія здійснення певного виду господарської діяльності та порядокконтроля за їх додержанням затверджуються відповідним центральниморганом виконавчої влади.

{Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом N 639-VII (639-18) від 10.10.2013}

Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов подлежатобнародованію в порядку, встановленому законодавством, і вступають ст силу через десять днів з дати державної регістраціінорматівно-правового акта, якщо в ньому не передбачений більш позднійсрок вступу в силу.


Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню подлежаттакіе види господарської діяльності:

1) банківська діяльність;

2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;

3) з надання фінансових послуг;

4) зовнішньоекономічна діяльність;

5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;

6) діяльність у сфері електроенергетики та іспользованіяядерной енергії;

7) діяльність у сфері освіти;

{Пункт 8 частини першої статті 9 виключено на основанііЗакона N 4023-VI (4023-17) від 15.11.2011}

9) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним іплодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

10) діяльність у сфері телекомунікацій;

11) будівельна діяльність;12) надання послуг з перевезення пасажирів, грузавоздушним транспортом. {Частину першу статті 9 доповнено пунктом12 згідно з Кодексом N 3393-VI (3393-17) від 19.05.2011}

Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лекарственнихсредств, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім імпорту активних фармацевтіческіхінгредіентов), а також охоронна діяльність підлягають ліцензірованіюсоответствіі до цього Закону з урахуванням особливостей, определеннихзаконамі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини іпрекурсори "(60/95-ВР)," Про лікарські засоби "(123/96-ВР) і"Про охоронну діяльність" (4616-17).

{Частина друга статті 9 в редакції Закону N 4196-VI (4196-17) від 20.12.2011, N 4616-VI (4616-17) від 22.03.2012- зі змінами, внесеними згідно із Законами N 5038-VI (5038-17 ) від 04.07.2012, N 126-VIII (126-19) від 15.01.2015}

Згідно з цим Законом ліцензуванню підлягають такі відихозяйственной діяльності:

1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невоенногоназначенія і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматіческогооружія калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі свише100 метрів в секунду, торгівля вогнепальною зброєю невоенногоназначенія та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматіческіморужіем калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі свише100 метрів в секунду;

2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уполномоченнимцентральним органом виконавчої влади з нагляду за охранойтруда та державного гірничого нагляду)

3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами (НЕ подлежітліцензірованію зберігання (накопичення) суб`єктом хозяйствованіяобразованних ними небезпечних відходів, якщо протягом року з дняобразованія небезпечні відходи передаються суб`єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження сопаснимі відходами )

{Пункт 3 частини третьої статті 9 в редакції Закону N 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014}

4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, полудрагоценнихкамні;

{Пункт 5 частини третьої статті 9 виключено на основанііЗакона N 4196-VI (4196-17) від 20.12.2011}

6) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами іпрепаратамі

7) торгівля пестицидами та агрохімікатами (толькорегуляторамі росту рослин);

8) виробництво спеціальних засобів, заряджених веществаміслезоточівого та дратівної дії, індивідуального захисту, актівнойоборони і їх продаж;

9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних средствдля зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласногополученія інформації, торгівля спеціальними технічними средствамідля зняття інформації з каналів зв`язку, інших средствнегласного отримання інформації;

10) надання послуг у галузі криптографічного защітиінформаціі (крім послуг електронного цифрового підпису), торговлякріптосістемамі і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком (543-2011-п), що визначається КабінетомМіністров України);

11) впровадження, ввезення, вивезення голографічних защітнихелементов;

12) надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком (517-2011-п), що визначається КабінетомМіністров України);

13) виготовлення бланків цінних паперів (z1908-13) {Пункт 13 частини третьої статті 9 із змінами, внесеними согласноЗаконам N 5316-VI (5316-17) від 02.10.2012- зміни в пункт13 частини третьої статті 9 см. В Законі N 5492 -VI (5492-17) від 20.11.2012}

14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральнимтрубопроводом, транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

15) постачання природного газу, газу (метану) угольнихместорожденій за регульованим і нерегульованим тарифом;

Відео: Електромонтажні роботи в Краснодарі

16) зберігання природного газу, газу (метану) угольнихместорожденій в обсягах, що перевищують рівень, установленнийліцензіоннимі умовами;

17) централізоване водопостачання та водовідведення;

18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатаціяракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземногокомплекса управління космічними апаратами та його составляющіхчастей;

19) культивування рослин, включених до таблиці I Перечнянаркотіческіх засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення стерріторіі України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до указаннийперечень;

20) медична практика;

21) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповіннойкрові, інших тканин і клітин людини;

22) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клетокчеловека згідно з переліком (z1124-12), затвердженим Міністерствомздравоохраненія України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)

23) ветеринарна практика;

24) випуск та проведення лотерей;

{Див. пункт 1 розділу II Закону N 2608-VI (2608-17) от19.10.2010 зі змінами, внесеними згідно із Законом N 5204-VI (5204-17) від 06.09.2012}

25) надання послуг з перевезення пасажирів, опаснихгрузов, багажу річковим, морським (z1386-13), автомобільним, залізничним транспортом- {Пункт 25 частини третьої статті 9 ззмінами, внесеними згідно з Кодексом N 3393-VI (3393-17) от19. 05.2011}

26) заготівля, переробка, металургійна переробка металлоломацветних і чорних металів;

27) збирання, первинна обробка відходів і брухту драгоценнихметаллов і дорогоцінного каміння, дорогоцінного камнейорганогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

28) надання послуг і виконання робіт протівопожарногоназначенія;

{Пункт 29 частини третьої статті 9 виключено на основанііЗакона N 4616-VI (4616-17) від 22.03.2012}

30) туроператорська діяльність (z1275-13)

Відео: Всі етапи електромонтажних робіт. Липецьк.

{Пункт 31 частини третьої статті 9 виключено на основанііЗакона N 4212-VI (4212-17) від 22.12.2011}

32) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

33) проведення землеоціночних робіт та земельних торгов- {Пункт 33 частини третьої статті 9 в редакції Закону N 5394-VI (5394-17) від 02.10.2012}

34) діяльність, пов`язана з промисловим виловом риби, кромевнутренніх водойм (ставків) господарств;

35) митна брокерська діяльність-{Пункт 35 частини третьої статті 9 в редакції Закону N 4496-VI (4496-17) від 13.03.2012}

36) виробництво, експорт і імпорт дисків для лазерних сістемсчітиванія, матриць;

37) торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведеніегенетіческой експертизи походження та аномалій тварин (z1752-12)

38) проведення фумігації (знезараження) об`єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин" (3348-12), коториеперемещаемих через державний кордон України та карантинні зони;

39) діяльність, пов`язана з виробництвом, торговлейпіротехніческімі засобами;

40) діяльність, пов`язана з наданням послуг стрельбіщаміневоенного призначення та функціонуванням мисливських стендів;

41) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

42) виробництво теплової енергії, транспортування еемагістральнимі і місцевими (розподільчими) тепловими мережами іпоставкі теплової енергії;

43) збір і використання інформації, що становить кредітнуюісторію;

44) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;

45) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазу.

{Пункт 46 частини третьої статті 9 виключено на основанііЗакона N 767-VII (767-18) від 23.02.2014}

Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії

Суб`єкт господарювання, який має намір провадити певний відхозяйственной діяльності, що ліцензується, особисто або черезуполномоченний ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачеліцензіі.

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

1) відомості про суб`єкта господарювання - заявника: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;

прізвище, ім`я, по батькові, дані паспорта гражданінаУкраіна (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - плательщіканалогов та інших обов`язкових платежів - для фізичної особи-{Абзац третій пункту 1 частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI (5492-17) від 20.11.2012}

2) вид господарської діяльності, вказаний згідно частітретьей статті 9 цього Закону (повністю або частково), наздійснення якого заявник має намір одержати ліцензію. {Пункт 2часті другої статті 10 із змінами, внесеними згідно з ЗаконуN 2608-VI (2608-17) від 19.10.2010}

У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, другіхобособленних підрозділів, за місцем яких буде осуществлятьсязаявленная діяльність, а у заявника - фізичної особи - предпрінімателямест здійснення заявленої діяльності у заяві зазначається іхместонахожденія. {Частина третя статті 10 в редакції Закону N 3994-VI (3994 -17) від 03.11.2011}

{Частина четверта статті 10 виключено на підставі ЗаконаN 4223-VI (4223-17) від 22.12.2011}

Для окремих видів господарської діяльності, подлежащіхліцензірованію, до заяви про видачу ліцензії також добавляютсядокументи, вичерпний перелік (756-2001-п) яких устанавліваетсяКабінетом Міністрів України за поданням спеціально уполномоченногооргана з питань ліцензування.

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб`ектовхозяйствованія інші документи, не вказані у цьому Законі, кромедокументов, передбачених частиною п`ятою цієї статті.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Ліцензія на електромонтажні роботи.